SUMMER'21: BARROCO | STARRING MÂU THUỶ, HẰNG NGUYỄN, LÊ HOÀNG PHƯƠNG